Program djeca čitaju osobama starije i srednje životne dobi

Nastavljamo s programom čitanja. Sljedeći tjedan od 19. do 23. listopada, svaki dan u 17h u Mediteranskom plesnom centru.

19/10/2020 17h Pet sestric okoli jame teče – brojalice i zagonetke
Ni svo znanje u librima. Ki bi zna koliko smo tega zapravo pogubili z vrimenon. Usmena književnost ni imala potribu za pismenin ljudima. Od prvih dan, s kolina na kolino doslovno, prehićivala se je z usti u uho, z uha u pamćenje pak jopet dalje do drugega ili drugih ku je kumpanija bila veća. Ki je bija jeno malo jači z besidami bi ča nadoda, spensa se kakovu novu pak reka da je je nikadi čuja da bi njoj da malo jači vitar u život, da je i drugi prehiti. Kad su nastale, ki bi zna! Cun, cun na konju, brojiti po čiribirski, ča dela ki prst, kadi je Bili Jure, s kud Jakov teče, je hi čuda, ne moremo hi sve znati. Nike smo našli, arš s manjkon kolini, su finili na hartu, a nike se šperamo čuti od Vas. Ku znate kakovu brojalicu ili ku imate kakovu zagonetku za nas, ku su van se didi i babe, none i tete, susede eli zrmani zavajka zasikli u rikordo, pasajte u četrtak podiliti to s nas, arš smo kurjoži i žednih uši.

20/10/2020 17h Blago jeno
‘Mali san bija ma se domišljan kad su vole iz zadruge pejali zgoron da se drugo ne tornaju. Ma su stupali, ponositi, veliki su bili. Ja san bija mali, ča san kapija, niš. Ma steši san plaka, to san kapija, san zna kamo hi peljaju.’, tako je jedan put povida moj otac. To san zapoštala. Zapoštala san i kako me je pelja viti pena zležene košiće u valu. Nikad ne zabin kako san jahala staru kučku Keti, ni kad mi je Tobi speštala makina na Griču. Još i danas se domišljan velikega črnega peteha ki me je štoka u kolino i svih unih jarići ča nisu rivali biti koze. Koliko je blaga nikada bilo po selima, koliko u jenoj fameji i ki hi je tendija? Kako su se zvale krave, kako breki i mački, koze…? Je bija ki da je ima najštabelijega breka, kako čovika pametnega. Ili mačka ki se je skud god sam zna tornati, ma forši i ukresti kakov metar kobasic. Za kin ste i radi kega plakali? Domislite se za nas, a mi ćemo Vas kroz libre forši domisliti na nikega kega ste forši i zabili.

21/10/2020 17h Lipo i grdo – kako kemu i kako ča
Da vas ki pita ko je najlipše misto u našoj općini, ča bite rekli? Bi to bilo niko selo, lokva, boška, kašteja, kažun, kažeja, vala, kakov stari dub.... Ča je to lipo ča drugi vide da vamo dohažaju, rivamo to i mi viti? Je lipo kako i nikad, liplje ili pričižo kako ča je i bilo vajka? Je liplja bared, divlje rože i trave, boška posvuda ili je bilo liplje dokle je bilo pokošeno, posaženo i pobršteno? Suhozidi su se načinjali, puti čistili, za potribu i korist ili radi estetike? Baladuri i volte, hiže i štale, na ča su spodobale, mali vrtlići u kima je reslo sve, je tega još? Kakova je nova estetika? Moremo za staro reći da je praktično lipo, a za novo da se učinja lipo, pak ku je ku ni, a ku je samo za korist, more i grdo biti? Pasajte nas naputiti ča rabi viti u našen komunu ili nan povidati ča lipega nažalost drugo ne moremo viti. MI vas čekamo s libri.

22/10/2020 17h Kadi su uni ča hi drugo ni?
„Tega ki je tu metlu ud sirka učinija, drugo zubi ne bole.“, znala je govoriti moja rovinjska nona. Ta je besida bila svojevrsni hommage mojen rapanjsken didu ki je bija vero kapac ča god rabi učiniti sam. Nu, kako i cila njigova generacija. I dan danas, moj se did ‘zbudi’ svaki put ča zaočan kakovu metlu od sirka. Ili sprtu, ili une domaće kruške ča su zrile samo kad su gnjile, njigovu britvu za cipiti na stalaži u garaži, kad mi ki na slatko zasmrdi na tabak, kad kalan borše ud špeže na klupu ku je lani moj dragi ud daske ud didove postelje učinija. On je bija forši zadnji ki je po starinsku popeljan z našega sela „zgoru“, „pod pine“. Lipo pomalo, na noge. Sprid jočućih i mučećih, kako je kemu bilo laglje ili teže.
Tega dana san prvi put vidila oca plakati i zapensala se kako se je jako mora udriti kad tako na skrito plače u konobi. Pokle funerala san kapila koliko roda imamo i navadila se da se zasvin ča su mi svi zrmani došli, balota se sad ne more zogati. Imala san šest lit.
Prije tega san mrtvega vidila samo pokojnega Juru. U mojen je ditinjen mozgu on usta zapisan kako bija, arš je bija muž od „Črne“ Marije, a on je unako sur i ne jako poznat meni usta zavajka u bilo ubučen. Mati me ni puštila blizu, ma ja san steši ušla i z vrati, dok me nisu bekali, provala kapiti kamo je ti čovik poša dok je još vajka njigovo tilo tote s nas.
Nas i dan danas zovu Čestarovi, arš je did bija jeno vrime čestar, zovu nas i Pekini, ne znan po kemu, ma nas zovu. I to je za njima zustalo, po temu su još s nas. Ne moren reći da su živi, ma tote su, s namon. Ili ja š njima.
Kako se je nikad gledalo na smrt i umriti? Se je ča gambijalo do današnjega dana? Znate za kakovega čovika ki je, za svin ča drugo ni mrež živima, živ, u besidami i štorijami, u delu ko je učnija, u unemu ča je za njin zustalo. Ča su nan puštili svi ti ki su partili, ča njin mi ‘dajemo’ i će li se ki nas domisliti? Ku imate kakovu štoriju za podiliti s nas, a ku uni ki je u njoj glavni drugo povidati ne more, mi smo je kurjoži čuti. Isto tako ako vas zanima ča su drugi na tu temu napisali, kako drugi vide to ča promišljamo, pasajte nas kumpanjati u pensiri, čakuli i čitanju.

23/10/2020 17h Stihoklepci svih zemalja – ujedinite se!
Za zadnje druženje smo napensali da dojdu uni najhrabriji. To bi bili uni ki su pronti podiliti s nas uno ča su napisali, forši i štoriju oko tega kako je i zašto to zapisano. Ku nimate kuraja sami pročitati svoje (ili nikega ki drugo ni živ, ma je ustalo za njin), mi imamo unih ki bi rado dali glas Vašin slovima. Ovega puta je i prilika za podiliti niko literarno misto ili momenat kega mi nismo rivali u tih deset sastanki podiliti s Vas ili Vi s nas, a bi bija grih da se ne spomene. Dojdite nan za zadnji put kušeljati z libron, nu ne zavajka, ma uvako službeno zasada.